Thông báo về việc tổ chức và thể lệ cuộc thi Sáng tác Slogan - Trường Đại học Hồng Đức
Thông báo: Công ty CP Xi măng Công Thanh thông báo tuyển dụng
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp hệ chính quy ngành Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường K18- Khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Giới thiệu chung về khoa kỹ thuật công nghệ